ــ زیبا کلام، زیبا! می گوید کلام رژیم را
علیه مقاومت ایران.
ــ اصلاح طلبان در سایه لرزان شرایط
ملتهب ایران به «حیات خفیف خائنانه»
خود همچنان ادامه می دهند.
ــ اگر رژیم فاسد تبهکار اصلاح پذیر بود
ما زودتر از این ناتوانان دروغگوی خائن
، اصلاح طلب می شدیم.
ــ ترس همگی از پایداری و پویندگی
اپوزیسیون انقلابی ست و لاغیر.

صفحه9 از807