مهرداد هرسینی:‌ حاکمیت فقیه با آینده ای ابتردر فردای خیز بزرگ خامنه ای برای انقباض حکومت که وی از آن با عناوینی مانند «جوان و حزب الهی» نام برده است، بسیاری بدرستی براین باور بودند که این سیاست نخست به انقباض هرچه بیشتر رژیم و النهایه به جنگ قدرت و حذف باند های خیزبرداشته برای رسیدن به «رهبری» در درون نظام آخوندی راه خواهد برد.

رحمان کریمی: من شورشی یم، شورشی

شعر زیر ۲۱ سال پیش در شماره ۴۷۱ به تاریخ سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۷۸ در نشریه مجاهد بچاپ رسیده است. چون فرشته به علت جراحی چشم فعلن نمی تواند مقاله تایپ کند (شرمنده ام که تایپ کردن نمی دانم ) و نیز بدین خاطر که خوشبختانه امروزه یکایک آحاد مقاومت ایران به حق و بجا یک شورشی جدی در برابر رژیم مستأصل و سخت هراسنده از مقاومت سرفراز ایران، این شعر را به جای یک مقاله باز پخش می کنم.

من شورشی یم، شورشی

صفحه10 از867