بعد از هر تظاهرات بزرگ، تمامی لحظات را دوباره و چند باره در ذهن مرور می کنی و شاید اولین سئوال این باشد که آیا صدایمان را آنان که باید شنیدند و آیا به آن چه می خواستیم رسیدیم.


درحالیک دیکتاتوری خامنه‌ای بی‌صبرانه برای اعلام «ساز و کار ویژه مالی» از سوی اتحادیه اروپا ساعت شماری می‌کرد و در حالیکه دولت آخوند روحانی در تمامی تبلیغات حکومتی همواره بر در این شیپور که طرح ویژه اصلا و ابدا سیاست «نفت در مقابل غذا نیست» می‌دمید، اما اعلام مواضع سه کشور اروپایی به نیابت از اتحادیه اروپا ، به مانند آب سردی بر تمامی دلخوشی ها و تبلیغات رژیم آخوندی بود.

صفحه10 از786