حمید معاصر:شورای ملی مقاومت ایران، عصاره یک قرن مبارزه و تنها امید ایران آزاد


جنبش فراگیر توده ای برای کسب آزادی و استقلال ایران به دوران مشروطیت بر می گردد که سرداران ملی به رهبری ستارخان و همرزمان با وفایش آن را رهبری می کردند و چه حماسه ها که آفریدند.

رضا محمدی:  جنبش دادخواهی: تا دیگر تابستانی خونین نشود


کشتار ۶۷ یک نسل کشی بود به فرمان خمینی جلاد برای حفظ و تثبیت قدرت. فرستادن هیئت مرگ با چند سئوال و هر پاسخی بمعنای مرگ، برای سیراب کردن عطش جنون کشتار و کینه توزی و انتقام کشی از مجاهدین. جانیان در پی تمنای زندگی از سوی زندانی که پاسخی بجز "نه" نیافتند.

مهرداد هرسینی: راز یک ترور در بیروت


سرانجام پس از قریب به بیست سال دادگاه ویژه ملل متحد پرده از راز ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان برداشت و انگشت اتهام را بسوی اعضاء حزب الله که تحت حمایت های عقیدتی، مالی، سیاسی، نظامی و لجستیکی رژیم آخوندی می باشند دراز نمود.

رحمان کریمی: نامه سرگشاده به روشنفکران متعهد ایران


 به حق حقایق سوگند، به رنج و عذاب مدام زحمتکشان یدی و فکری، به زندانیان شکنجه شده سیاسی، به آنانکه سرود خوانان به استقبال گلوله ها و چوبه های دار رفتند، به داماد «عروسی خون» گارسیا لورکا .. دوست مهربان و تیمار خوار عزیزم سعید سلطانپور و افتخار روشنفکران متعهد ایران شکری پاکنژاد و امثالهم سوگند که انگیزه این نامه انباره دردها و حسرت ها و حیرت هاست در دل و نه خواست این سازمان یا آن فرد.

صفحه10 از878