حسین پهلوان:‌ بحرانهای غیرمنتظره دوسال اخیر و پیامدها


گویند بدبختی هرگز به تنهائی سراغ کسی نمیآید بلکه بنوبت یکی پس از دیگری شیفت عوض میکنند، مثل جبهه جنگ است وقتی در جبهه‌ای پیروز میشوی با خودش روحیه و امکانات و نیرو ....بهمراه دارد. بر عکس هم صادق است وای به روزیکه شکستی در یک جبهه رخ دهد آنوقت شکست های تسلسلی تا شکست کامل چنانچه تدبیری بموقع حاصل نشود ادامه خواهد یافت.

مهرداد هرسینی:‌ ترشی کپک‌زده ولایت


کشتار ناجوانمردانه و ضدانسانی بیش از سی هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ که به یقین یکی از برگ‌های سیاه تاریخ حقوق بشر در میهن‌امان می‌باشد، اکنون در راستای جنبش دادخواهی به موضوعی فراملی تبدیل شده است.

فرّخ حیدری: شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد!

در ورودی سالن ورزشگاه سرپوشیده دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۸ و در شرایطی که خیلی جاها صحبت از انقلاب و اسلام و امام بود، تابلویی با این بیت شعر در کنار تصویر جهان پهلوان تختی به چشم میخورد: «شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد»

صفحه2 از878