رحمان کریمی:  چوب بلند خمینی و خمینیسم تا اعماق، هر چه لجن بود بالا آورد واقعیت اینکه پدیده شوم خمینی و خمینیسم که هنوز مردم تحت ستم ایران درگیر مشکلات سنگین و بی سابقه آن هستند، هنوز برای عده یی از سیاسیون آنچنانکه باید و شاید، قابل شناخت کافی نیست و یا هست اما نمی خواهند و نمی توانند وارد میدان دشوار مقابله جدی با آن شوند.

پرویز مصباحی: جوانه امید در زمستانهمیاری سیمای آزادی هر ساله آینه تمام نمای قدرت و عظمت جنبشی است که پرچم استقلال خود را تنها بر پایه کمک‌های اشرف‌نشانان و حامیان خود که سر در گرو آزادی میهن دارند به اهتزاز در میاورد.

صفحه2 از893