یک:
هنر بزرگ یک مقاومت، فقط جنگیدن و زدن و خوردن نیست. گاهی پیش می آید که باید خودش را با شرایط غیر منتظرۀ موجود، که می تواند از زد و خورد هم دشوارتر باشد، وفق دهد. اینجاست که عیار اصلی محک می خورد.