«راست قامتان جاودانۀ تاریخ»!


 خمینی پیش از تکیه زدن بر کرسی خلافت، و اندکی بعد، برای فریب مردم و استوارکردن پایه های قدرتش، وعده های مردم فریبی را بر زبان آورد، امّا پس از تثبیت قدرت، همۀ آنها را به فراموشی سپرد.

عبدالعلی معصومی: سرنوشت عبرت آموز «حزب تودۀ ایران» «راه توده»، شمارۀ ۷۶۴، ۵آذر ۱۳۹۹، در مقالۀ «مخالفت حزب تودۀ ایران با اعدام مجاهدین خلق» ادّعا می کند که «دربارۀ حوادث آغاز دهۀ خونین ۶۰، قضاوتهای بی سند و مدرک زیاد می شود، به ویژه دربارۀ اقدام رهبری سازمان مجاهدین خلق برای اعلام جنگ مسلّحانه و موج ترورها و انفجارها و اعدامها. ما می گوییم اسناد حزب تودۀ ایران بهترین سند و مدرک برای هر نوع تحقیق دربرابر این فاجعه است... از جمله، دربارۀ موج اعدام مجاهدین خلق، که حزب ما، علی‌رغم شرایط ملتهب و فضای خطرناک سیاسی، که موجودیّت فعالیّت نیمه علنی حزب ما را می توانست با مخاطره روبرو سازد، با آن به مخالفت برخاست و گفت که این اعدامها باید متوقّف شود. این اسناد، افشاکنندۀ آن تبلیغاتی است که ارگانهای مطبوعاتی و تلویزیونی مجاهدین خلق... حزب تودۀ ایران را حامی اعدام مجاهدین و حتّی فراتر از آن، تشویق کنندۀ اعدامها و حتّی فاش کنندۀ آدرس خانه‌های تیمیِ تیمهای مجاهدین خلق در آن زمان معرفّی می کنند؛ این اسناد از افتخارات توده‌یی هاست و هرگز نباید اجازه داد که روی آن غبار فراموشی بنشیند».

صفحه1 از96