گفتگوی احمد شاملو با روزنامه «آیندگان» - ۲۹ اسفند ۱۳۵۷

نیمایوشیج، آغازگر و پدر شعر نو در ایران (زادۀ ۲۱ آبان ۱۲۷۶ ـ درگذشته:۱۳دی۱۳۳۸شمسی)، تا ۱۲سالگی در روستای «یوش» (از روستاهای بخش «نور» شهر آمل) بالید. در سال پایانی جنبش میرزا کوچک خان جنگلی که نیما ۲۴ساله بود، شوری که این جنبش در خطّه شمال ایران برانگیخته بود، روح سرکش او را نیز به سوی خود کشید و نیما «زندگانی در جنگلها و جنگها» را برگزید.

غلامرضا تختی از سال ۱۳۳۰ (اولین سال نخست وزیری دکتر محمد مصدّق) به فعالیتهای سیاسی روی آورد.

 فرّخی یزدی از نوجوانی با «خصمِ» آزادی درافتاد. ۱۵ساله بود که به مناسبت سرودن اشعاری که عملۀ استبداد را برانگیخت، از مدرسه اخراج شد.

صفحه1 از73