ـ گلستان، سعدی، باب سوم، «در فضیلت قناعت»:

-«...وقتی کسی دانسته‌هایش را بیان می‌کند، پی می‌برد که این دانسته‌ها به چند یقین نیز راه برده‌اند.

نخستين شماره هفته نامۀ «صور اسرافيل» در 14ديماه 1286 شمسي. درست 5ماه پس از صدور فرمان مشروطيت، در تهران منتشر شد.