-«...وقتی کسی دانسته‌هایش را بیان می‌کند، پی می‌برد که این دانسته‌ها به چند یقین نیز راه برده‌اند.

نخستين شماره هفته نامۀ «صور اسرافيل» در 14ديماه 1286 شمسي. درست 5ماه پس از صدور فرمان مشروطيت، در تهران منتشر شد.

ـ «یکی در زمان مصطفا, گفت که ”من این دینِ تو را نمی‌خواهم. والله که نمی‌خواهم. این دین را بازبستان! چندان که در دین تو آمدم, روزی نیاسودم. مال رفت, زن رفت, فرزند رفت, حُرمت نماند, قُوّت نماند و شهوت نماند“.