«سی و سه پل» جفادیده!

«سی و سه پل» جفادیده!
«بنا‌ به گزارشهای دریافتی، مردم اصفهان امروز سه‌شنبه 18 آبان شاهد ترک خوردن ناگهانی "سی و سه پل" بودند. برخیها علت این موضوع را به خشک شدن آب زاینده رود نسبت می‌دهند.

کو خریدار؟ حراج است حراج!

کو خریدار؟ حراج است حراج! ـ نسیم شمال

 «تهران» در نگاه جهانگرد ایتالیایی

«تهران» در نگاه پیترو دِلّاواله، جهانگرد ایتالیایی