«ﻣﺮدم آزاری را ﺣﮑﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺻﺎﻟﺤﯽ زد. درویش را ﻣﺠﺎلِ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺒﻮد. ﺳﻨﮓ [را] با خود ﻫﻤﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ‬‬ وقتی ﮐﻪ ﻣَﻠِﮏ را ﺑﺮ آن ﻟﺸﮑﺮی ﺧﺸﻢ آﻣﺪ و [او را] در ﭼﺎه ﮐﺮد. درویش درآﻣﺪ و ﺳﻨگش در سر انداخت.

صفحه4 از96