«ﻣﺮدم آزاری را ﺣﮑﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺻﺎﻟﺤﯽ زد. درویش را ﻣﺠﺎلِ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺒﻮد. ﺳﻨﮓ [را] با خود ﻫﻤﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ‬‬ وقتی ﮐﻪ ﻣَﻠِﮏ را ﺑﺮ آن ﻟﺸﮑﺮی ﺧﺸﻢ آﻣﺪ و [او را] در ﭼﺎه ﮐﺮد. درویش درآﻣﺪ و ﺳﻨگش در سر انداخت.

 

«این اواخر نامۀ سرگشاده یی در ۶صفحه، به تاریخ ۱۲مهرماه سال جاری [۱۳۶۷ش]، به امضای "دبیرکل نهضت آزادی ایران ـ مهدی بازرگان" و خطاب به "مقام محترم رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران" منتشرشد که بیشترین بخش آن به گله و شکایت از هیأت حاکمه از بابت موانع و مشکلاتی که تا کنون در راه "مبارزۀ قانونیِ" آقای بازرگان و دوستانش به وجود آمده آورده اند، اختصاص دارد.

صفحه4 از95