عبید زاکانی، شاعر و نویسنده و طنزپرداز قرن هشتم هجری است که همزمان با حافظ شیرازی، در زمان حکومت ابواسحق اینجو، حاکم شیراز، در آن شهر می زیست.

صفحه5 از95