«مارکز از شما خداحافظی می کند»

«مارکز از شما خداحافظی می کند»

«طنز حافظ » ـ شفیعى کدکنى

«طنز حافظ» ـ دکتر شفیعى کدکنى

«هرکس اندک تأمّلى در شعرِ حافظ داشته باشد، به نیکى دریافته است که ‏یکى از برجسته‏ ترین ویژگى‏هاى شعر او، لحن طنزآمیز کلام اوست. مثلاً در این ‏بیت:

"یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
 دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز"

«شرح اقامت در اردبیل»

«شرح اقامت در اردبیل»

«سیاحت نامۀ ابراهیم بیک» ـ زین العابدین مراغه ای

سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس فرانسه

سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس فرانسه

صفحه7 از66