در سال ۱۳۱۳شمسی رضاشاه به همراه نخست‌وزیرش، محمدعلی فروغی، به ترکیه سفر کرد. در این سفر ۴۰ روزه با گوشه‌هایی از «مظاهر تمدّن غرب» در آن کشور آشنا شد. رَهاورد این سفر، جشن هزارۀ فردوسی، تأسیس فرهنگستان ایران، تأسیس دانشگاه تهران، تغییر کلاه مردان، ازجمله کلاه پهلوی به کلاه شاپو و «کشف حجاب» بود.


***