زن ۷ هزارساله تهرانی!

زن 7هزارساله تهرانی!
تهران تا سال 961هجری قمری که شاه تهماسب صفوی بر گرد آن حصاری کشید، روستایی بود در شمال شهر ری. محل این روستا همان جایی است که بعدها «چاله میدان» نام گرفت و اکنون در جنوب شرقی بازار تهران قراردارد.

زن ۷ هزارساله تهرانی!

(روستای تهران در کنار امامزاده یحیی، از نبیرگان زید، فرزند امام حسن، امام دوّم شیعیان)

   پیرزن و سنجر سلجوقی

پیرزن و سنجر سلجوقی

نظامی گنجوی

«باید جوادیه بر پل بنا شود»!

«باید جوادیه بر پل بنا شود»!
خسرو گلسرخی

محمّد مسعود؛ «مرد امروز»!

محمّد مسعود؛ «مرد امروز»!

حکایت سنگ مزار خسرو گلسرخی

(عملیات شبانه در قطعه ۳۳ بهشت ‌زهرا)

صفحه10 از66