سوئیس - ژنو:‌ تظاهرات علیه موج اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در ژنو در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها - فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی - شنبه ۹ بهمن ۹۵

 

صفحه13 از175