شنبه ۴ شهریور - تجمع جمعی از حامیان مقاومت ایران در یوتوبری در سوئٔد درهمبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار مجاهد خلق در تابستان ۶۷ به دست سران رژیم ضدبشری آخوندی

 

جمعی از هواداران مجاهدین خلق در ژنو روز جمعه ۲۷ مرداد با تجمع در مقابل مقر اروپایی سازمان  ملل در میدان ناسیونال حمایت و همبستگی خود را با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ توسط سران رژیم ضدبشری آخوندی را اعلان کردند.

صفحه3 از174