جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ روز شنبه ۱۳ مهر، با برگزاری یک آکسیون در مقابل دفتر عفو بین الملل، موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

صفحه6 از203