جمعی از ایرانیان آزاده روز در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه که طی چند روز گذشته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای درگیر بودند، اعلام کردند.

برگزاری جلسه و نمایشگاه مقاومت زنان در ایران علیه بنیادگرایی، توسط حامیان مقاومت ایران بمناسبت روز جهانی زن در اسلو با شرکت زنان حامی مقاومت ایران، هواداران سازمان مجاهدین خلق و نمایندگانی از پارلمان نروژ و آقای پرویز خزائی

صفحه8 از191