Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آخوند روحانی، حقوق شهروندی کاریکاتور- همبستگی ملی
با "حقوق شهروندی" میتوان "شَهکار"! کرد
کارهایی از قبیل "حد زدن"! بسیار کرد

می شود در این شب عیدی لباس نو خرید
میتوان از بهر "فاطی"! فکر یک شلوار کرد

با حقوق شهروندی می شود پولدار شد
فکر سنگک از برای سفره افطار کردبا حقوق شهروندی میتوان کرد اختلاس
انقلابی در امور حوزه و بازار کرد

با حقوق شهروندی می شود دارو خرید
میتوان فکری به حال کودک بیمار کرد

میتوان بر سفره های مردم "ملا" زده
نفت برد و سفره ها را هم کمی بُودار کرد

با حقوق شهروندان میتوان شد "جِرمَنی"!
اعتیاد و فقر را هم می توان انکار کرد

در امور اقتصادی هم بُوَد کارش درست
میتوان در حق "سرداران" بسی ایثار کرد

میتوان صد کارتن از چین و از ژاپن خرید
بهر انسانهای کارتن خواب "زیر افزار"! کرد

میتوان از بهر کهریزک بنای تازه ساخت
بعد آنرا چون اوین، زندان خودمختار کرد

میتوان زندان دیگر ساخت بهر "ژورنالیسم"!
از "دگراندیشمندان" نیمه شب کشتار کرد

میتوان صندوق های رای را هم پر نمود
بهتر از هر کار دیگر آب در "آمار" کرد

با حقوق شهروندی میتوان صد وعده داد
حرفهای خاتمی را میتوان تکرار کرد

با حقوق شهروندی عاقبت ملا حسن
می زند بر سِدعلی عاقا "پولیتیک"! خَفَن


چهارم دی ماه 1395