Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

فریدون بود و روحانی نما بود
از آن شیخای رند و بی حیا بود

به مردم وعده ها بسیار میداد
تمام وعده ها باد هوا بود

برای آنکه مردم را کند رنگ
به ریشش دائما رنگ و حنا بود

همیشه پاچه خوار سیدعلی بود
اگرچه ظاهرا از او جدا بود

مث روباه، حقه باز و مکار
به درد مفتخواری مبتلا بود

برای حفظ ارکان حکومت
گهی "تند" و گهی "ملی گرا" بود

اگر هم انتقادی گاه میکرد
کلک بود و تماما از ریا بود

به عاقا داد جام زهر برجام
همی گفتی به عاقا، کان دوا بود

همینکه زرت عاقا گشت قمصور
به عاقا گفت این کار خدا بود

ولی عاقا خودش ختم جهان است
خودش با زهر تحریم آشنا بود

و میدانست این ملا فریدون
چه پر رو بود و رویش سنگ پا بود

صدایش کرد و گفت ای شیخ نامرد
نصیب ما ز تو جفتک چرا بود؟

تو را من داده ام این اختیارات
وگرنه جای تو بیت الخلا بود

ولی روحانی رند دغلکار
بگفتا قصد من حفظ شما بود

اگر از دست بنده زهر خوردید
برای شادی و صلح و صفا بود

وگرنه من کجا و زهر برجام
رئیس بنده "آقا مجتبا" بود

ولی خُب، در زمان انتخابات
دروغ و بستن خالی، روا بود

اگر از بنده حرف بد شنیدی
تصور کن "شتر دیدی، ندیدی"!