Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سیزده را نگه دا ر، خامنه ای به در کنید
جرثومۀ فساد را، یکسره سرنگون کنید

هنگامۀ وصال است، این بی وصال بدر کنید
جن گیر است این وقیح، خاک به سرش به گور کنید

تو سبزه ها جمع شوید، مستان را خبر کنید
سیزده بدر خندان شوید، قوم گریه بدر کنید

بوسه زنید عشق را، خمینی را لعنت کنید
گره زنید سبزه ها، عمامه شو به گل کنید

سیزده بدر شاد شوید، دست چو زنجیر کنید
حکومت دینی را، از بُن ریشه کن کنید

بهار فصلِ قشنگ است، این زشت را بدر کنید
حکومتِ خامنه ای، زیرش را زِبَرکنید

بهار و دلگشایی، دل مُردگان بدر کنید
شادی و شور بیارید، این دلقکان بدر کنید

پای بکوبید زمین، بیرقِ سرخ بلند کنید
خمینی پلید را، با قبر منفجر کنید

عُشاق را سلام دهید، اَدای احترام کنید
سیزده را چه پُر شور، با نغمه ها بدر کنید

سبزه به آب بسپُرید، غم زِ خود دور کنید
دل به دلها دهید، چهچه بُلبُل کنید

گیسو فشان چو آبشار، روی به دلدار کنید
مریمِ خود یار شوید، خِرمَنِ گل به سر کنید.