تقدیم به زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های رژیم ضدبشری ولایت فقیه

 

تقدیم به زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های رژیم ضدبشری ولایت فقیه