تقدیم به نوید افکاری

                                                                                    شهید قهرمان قیام‌های مردم ایران

صفحه5 از314