با صمیمانه ترین درود ها، آمدن دوباره بهار را به فال نیک می گیرم و به ایرانیان ارجمند، بویژه مبارزان راه آزادی ایران شادباش می گویم. در آغاز سال نو زیبا ترین آرزویم آزادی میهن عزیزم ایران از چنبره ی اهریمن جمهوری اسلامی است!.

 

شعر پیوست را بتک تک شورشباوران و شورشگران بر اهریمن تباهی و سیاهی پیشکش میکنم! گلبرگ سرخ کوچکیست تا بگویم که اگر چنین نیک پندار و مهرتبار نبودید، چنین هم بر پای نمیماندید و این کسوف انیرانی هستی میهن ما را از هم میدرید... روزگارتان فرخ باد

صفحه9 از251