شعر زیر در ستایش از صوت داوودی استاد شجریان در سال ۱۳۷۰ سروده شده و در سال ۱۳۷۱ در مجموعه شعر «برشاوش» آمده است.
در آن زمان والا هنر ایران به سیاوش شجریان معروف بود.

این شعر قبل از افتخار پیوستن به مقاومت سروده شده است.

صفحه9 از321