تا طلوع گل خورشید

 

فصل رویایی ما در راه است
عاقبت
پشت این تیرۀ بدکارِ سیاه
پسِ این شامِ به قیر اندوده
طالع صبح، چنان خورشیدی
سرکشیده ز افق، می شکفد
کاروانی ز سحر در راه است
زندگی دریایی است
سخت موّاج و عمیق
قایقی باید ساخت از جنس امید
و به پارویی از جنس یقین
باید از پیچ و خم و موج
گذشت
ساحل آزادی، مقصد آنهایی ست
که به عشقی ابدی
مومن و معتقدند
ما به شوق ساحل
و در اندیشۀ آزادی و عشق
فارغ از طعنۀ توفان و تگرگ
تا طلوع گل خورشید،
سفر خواهیم کرد