شعر«خائن به شعر» را هفت سال پیش در سال ۹۲ در لیبرتی نوشتم؛ زمانی که سفله شاعر ادعای دروغ و رذیلانه مرگهای مشکوک در مجاهدین و از جمله مرگ مشکوک خواهر مجاهد اکرم حبیب خانی را مطرح کرده بود. اما وقتی خواهر اکرم کتاب «شرافت به یغما رفته» را منتشر كرد، در انتشار شعر دست نگهداشتم. حالا دیگر کار از این چیزها گذشته و این خود نمونه یی است كه ما شروع نكردیم...

امروز که می بینم آن ادعا تا کجا وزارتی و به‌فرموده از سوی قاتلان مردم ایران بوده و آنکه من خائنش نامیده بودم در لجن خونخواری وزارت ولی فقیه غرق شده؛ سکوت بیشتر در مورد این خیانتها خودش خیانت به مقاومت و خون شهیدان آزادی است.

محمد قرایی (م. شوق) ۶تیر۹۹