برای سهیل عربی

                                                                   و زندانیان مظلومی که

                                                                      در زندان همچنان ایستاده اند