م.سروش: زنی از تبار آگاهی

زنده یاد مرجان، هنرمند بزرگی بود. سابقۀ هنری اش مشخص است. اما هنر اصلی و مضاعف او که اصالت هنرش را صد چندان کرد، تلفیق آن هنر با هنر مقاومت و ایستادگی بود، در مقابل آخوندهای هنر ستیز.

صفحه4 از304