برلین - محکومیت موج اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران

روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۹۵ ( ۴ آوریل ۲۰۱۶) جمعی از حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در برلین یک تظاهرات در اعتراض به موج فزاینده اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در میدان براندنبرگ برگزار کردند.

شرکت کنندگان خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و محکومیت بین المللی رژیم ضدبشری آخوندی و به محاکمه کشیدن تمامی سران رژیم آخوندی شدند.

برلین - محکومیت موج اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران

برلین - محکومیت موج اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران

برلین - محکومیت موج اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران

برلین - محکومیت موج اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران