Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رفسنجانی مرد و یکی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت یکی از پایه های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیک تر میشود.

رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یکی از بالاترین نقشها را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای دست یابی به بمب اتمی داشت.
 رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و در حفظ آن نقش تعیین کننده داشته است. رژیم آخوندی اکنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست میدهد.