هموطنان، یاران و ایرانیان آزاده
کمتر از یک هفته به برگزاری پرشکوه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس مانده است. سخن از روزی است که ایرانیان آزاده، اشرف نشانان، شخصیت های برجسته سیاسی، مذهبی و حقوق بشری از سراسر جهان و همچنین یاران مجاهدین و اشرفیان قهرمان در آلبانی برای گفتن «نه بزرگ» به دیکتاتوری عنان گسیخته خامنه ای گرد هم می آیند تا واقعیتی بنام «سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه» را به که برخاسته از اراده و خواسته میلیون ها شهروند میهن امان می باشد، بگوش جهانیان برسانند.

ابعاد ناعدالتی، صدور احکام فله ای و نقض آشکار حقوق بشر در حاکمیت ولی‌فقیه که به یقین بروی دو محور «قوانین ارتجاعی» و نیز «دستگاه فاسد قضائیه» استوار شده است، اکنون به حدی در جامعه رشد و نمو یافته که حتی صدای «خادمان و متولیان» حکومت را نیز به آسمان بلند کردن است.

بسیاری از کارشناسان به‌درستی بر این باورند که ۵ بحران بزرگ اکنون میهن ما را به اشغال خود درآورده است. به موازات رکود شدید اقتصادی، افت ارزش پول ملی، فقر و گسترش فلاکت در دیکتاتوری ولایت فقیه، به یقین بحران محیط زیست نیز به چالشی بزرگ برای مردم ایران تبدیل شده است.

به یقین یکی از تبعات سیاست های مخرب رژیم آخوندی در تاراج، غارت منابع ملی و هزینه هاس سنگین حکومت برای صدور تروریسم، بنیادگرایی و صدور انقلاب همان بروز تنگناهای شدید اقتصادی بویژه معیشتی برای جامعه دردمند ایران است.

در آستانه ۳۰ خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسی و سرآغاز مقاومت سراسری علیه فاشیسم دینی در سال ۱۳۶۰، پسر شاه خائن در یک ستون در بلومبرگ فرصت را برای خالی کردن دق دل بقایای دیکتاتوری دست نشانده علیه مجاهدین خلق ایران مغتنم شمرده است.

صفحه1 از218