دیکتاتوری ولی‌فقیه در هراس از درز اخبار، تصاویر و گزارشات مردم از قیام در بیش از ۱۹۰ شهر کشور اکنون قطع کامل شبکه جهانی و راه انداختن پروژه‌ای سرکوبگرانه بنام «اینترنت ملی« را در دستور کار خود قرار داده است.دیکتاتوری خامنه ای به اشتباه بر این باور بود که باسرکوب خونین قیام مردم در بیش از ۱۸۹ شهر، اکنون جامعه را برای مدت زمان طولانی به بند خواهد کشید و بدین سان با گسترده نمودن سایه ترور و وحشت، جامعه را به تکریم حکومت می کشاند.

ولی‌فقیه کودک کُشبا نگاهی به لیست بلند بالای شهدای قیام طی سه هفته گذشته و وجود اسامی بیشماری از نوجوانان و کودکان، به یقین می‌توان به خامنه‌ای جنایتکار لقب «ولی‌فقیه کودک کُش» را اعطا نمود.سرکوب خونین قیام طی سه هفته گذشته که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰۰ تن از معترضین و قیام آفرینان بدست نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی گردیده، اکنون به مانند کابوسی خواب را از سر ولی‌فقیه پرانده است.با گذشت سه هفته از قیام مردم بجان آمده در بیش از ۱۸۹ شهر کشور که بنا برداده های مقاومت ایران به شهادت قریب ۷۵۰ نفر، چهار هزار نفر مجروح و ۱۲ هزار دستگیری انجامیده است، اکنون شاهد بی‌عملی و سکوت عامدانه طرف‌های تجاری دیکتاتوری خامنه‌ای بویژه در اتحادیه اروپا می‌باشیم.کشتار بی رحمانه معترضین و قیام آفرینان در بیش از ۱۸۷ شهر کشور که بنابرداده های مقاومت ایران اکنون از مرز ۶۰۰ نفر نیز گذشته است، سایه سنگین خود را بر تمامی بازی های رژیم تحت نام «انتخابات مجلس» انداخته است.

صفحه1 از279