سالگرد جنایت رژیم اخوندی و مزدورش مالکی بر علیه قرارگاه اشرف

 

سالگرد جنایت رژیم اخوندی و مزدورش مالکی بر علیه قرارگاه اشرف

یاد شهدای اشرف گرامی باد