اوجگیری بحران محیط زیست در حاکمیت غارتگر آخوندی به یقین بازتاب منطقی سیاست های مخرب رژیمی است که همواره به موضوع محیط زیست با دید طمع گرایانه و مفنعت طلبانه نگاه کرده است.

سی و شش سال پیش، در سال۱۳۶۰ و در روز تاریخی ۳۰ تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای مسعود رجوی پایه گذاری شد. این شورا ادامه دهندة راهی بود که خلق ما از آستانة انقلاب مشروطه در صد و یازده سال پیش، آغاز کرد.

خواهرمجاهد زهرا مریخی
انتخاب شایسته ات را به مسئول اولی سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، در۵۲ سالگی تولد سازمان تبریک می گویم. برهمه فرزندان مجاهدم مبارک.
من طی این سالها شاهد بودم که چگونه بار مسئولیتی سنگین را بدوش داشتی وبا روحیه ای زنده وسرشار به همه جا و همه کس امید می دادی و یار و یاور مریم عزیزمان بودی.

درآستانه سال جدید تحصیلی رسانه های حکومتی به ابعاد ستم و فقر گسترده در میان دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر در استان های مرزی کشور اعتراف کرده اند. این وضعیت در حالی است که قریب ۱۳ میلیون دانش آموز طی هفته های آینده باید راهی کلاس های درس شوند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وضعیت بحرانی در استان های مرزی مانند کردستان، ایلام، سیستا ن و بلوچستان، آذربایجان، خراسان و بخش های بزرگی از استان های هرمزگان و یا خوزستان از جمله نوشت: « در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶)

تشتت و ترس در میان باندهای حاکمیت، که پیامد اجتناب ناپذیر قرارگرفتن حاکمیت در تنگنای زهر اتمی و شکست برجام است، بر اثر ناکامیها در سیاستهای مداخله جویانه در منطقه، تشدید میشود و به تفسیر ها و تحلیلهای متناقض در رسانه های حکومتی دامن می زند.

صفحه2 از182