با بالاگرفتن قیام در شهرهای مختلف میهن امان و در فردای سرکوب خونین معترضین از سوی دیکتاتوری آخوندی که به انزجار و محکومیت های جهانی حکومت انجامیده، اکنون فدراسیون جهانی کشتی نیز به جمع معترضین پیوسته است.


درحالیکه هر روز بر آمار اسرا و شهدای قیام آبان ماه افزوده می شود و در حالیکه مقاومت ایران از وجود بیش از «۳۰۰ شهید و ۱۰ هزار» اسیر تنها طی یک هفته گذشته خبرداده است، اکنون بسیاری از مجامع بین‌المللی، شخصیت ها و سازمان های مدافع حقوق انسانی بر ضرورت دخالت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این پرونده خونین تاکید دارند.با گذشت قریب یک هفته از قیام مردم بجان آمده در شهرهای میهن و با نیم نگاهی به داده های قطره ای از سوی ارگان‌های سرکوبگر حکومتی و یا رسانه های رژیم، اکنون بخوبی می‌توان به ابعاد فعالیت کانون‌های شورشی در داخل کشور رسید.