بحران روبه رشد تورم و گرانی از یک سو و نیز رکود شدید اقتصادی از سوی دیگر که اکنون بخش‌های بزرگی از جامعه را به پرتگاه فقر و ذلت کشانده، در منطق طبیعی خود به بروز بیکاری همراه یا عدم پرداخت حقوق، معوقات و پاداش کارگران و زحمت کشان در دیکتاتوری خامنه‌ای راه برده است.تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی حکومت سخن از ابعاد ورشکستگی حکومت را دارند. بر این اساس باید اذعان نمود که دولت «تدبیر و امید» به یقین مفلوک‌ترین و مقروض‌ترین دولت‌ها در طول تاریخ معاصر میهن امان می‌باشد.رشد و نمو مقوله‌ای بنام «سانسور» در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون نه تنها به تعطیلی بسیاری از نشریات و رسانه های غیرحکومتی راه برده است، بلکه فراتر ازآن بازار «نشر و کتاب» را دستخوش تحولی غیرقابل بازگشت کرده است.


بحران صادرات نفت و به تبع آن افت شدید درآمد های رژیم آخوندی که از فردای آغاز مادر تحریم‌ها علیه دیکتاتوری ولی فقیه روندی شتابان بخود گرفته، اکنون به مرحله ای رسیده است که وزیر نفت در دولت آخوند روحانی، در تازه ترین سخنان خود، آن را به مانند «جنگی تمام» عیار علیه کلیت نظام تعبیر کرده است.


باکمان تأثر و تاسف از درگذشت خانم فائقه مبرقع از اشرف نشانهای پرشور و حامیان فعال مقاومت در سوئد مطلع شدیم و فقدان او را به خانواده گرامی اش و به خانواده بزرگ مقاومت، به ویژه به یاران و همرزمانش در سوئد و یوتوبوری، تسلیت می گوییم.


هشتم مارس مصادف است با روز جهانی زن، روزی که زنان دردمند برای احقاق حقوق حقه خود پباخاستند و ضمن به چالش کشیدن نظام کهن مردسالاری، چشم انداز غایی را رسیدن به رهبری سیاسی ترسیم نمودند.


رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت که اکنون سراسرجامعه جوان و پویای ایران را در برگرفته، در منطق خود به افزایش اعتراضات، تظاهرات و تحصنات اقشار ضربه پذیراز جمله معلمان، کارگران و یا کشاورزان راه برده است.