افزایش نرخ کودکان کار در دیکتاتوری فاسد و غارتگر خامنه‌ای اکنون تا بدان‌جا پیشرفته است که دیگر رسانه‌های حکومتی بدیل فشارهای اجتماعی ناچار به بازتاب بخشهایی از واقعیتی به‌نام «آسیبهای اجتماعی» می‌شوند.

درحالیکه دولت آخوند روحانی تلاش دارد تا با سیاست «دروغ درمانی» خاک بر واقعیات و بن بست های موجود در دیکتاتوری خامنه ای بپاشد و در حالیکه برای نمونه بسیاری از گزارشات بین المللی حکایت از افت شدید صادرات نفتی رژیم دارند، سرانجام جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت در مصاحبه ای به ابعاد این وضعیت بحرانی اعتراف نمود.

 

به یقین یکی از شیوه های شناخته شده رژیم آخوندی برای نقل و انتقال پول در سطح بین المللی بویژه از فردای راه افتادن تحریم های مالی، تجاری و اقتصادی، همان پولشویی در ابعاد گسترده می باشد.


به موازات برگزاری تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده واشرف نشانان همزمان با اجلاس بین المللی ورشو که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های خارجی داشته، اکنون حاکمیت ولی فقیه به هراس ودلشوره زائد الوضفی از نتایج آن افتاده است.