دیکتاتوری مذهبی که طی هفته های اخیر و با شروع اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای لبنان و عراق، همواره تلاش می کرد تا آن را «کم اهمیت» جلوه دهد، سرانجام از طریق خامنه‌ای، سخنگوی رسمی خود، به این خیزش ها و خواست های به‌حق مردم اعتراف نمود.عدم ثبات برای دیکتاتوری ولی‌فقیه که نه تنها خود را در زمینه اجتماعی، بلکه فراتر از آن به بن‌بست‌های شدید سیاسی و بی آیندگی مطلق نیز کشانده است، اکنون در روند منطقی خود به بروز خفگی اقتصادی و مالی نیز راه برده است.رشد قیام و خیزش های مردمی در کشورهای اسلامی و همسایه علیه مطامع دیکتاتوری ولی فقیه که با خود، آتش زدن اماکن، لانه های ترور و جاسوسی و نیز تصاویر منحوس نظام اخوندی را بهمراه داشته است، به یقین آن روی دیگر سکه ای بنام تبدیل شدن بهشت خیالی آخوندی به جهنمی بنام «عمق استراژیک نظام» را به نمایش می گذارد.

صفحه4 از275