مکانیسم ماشه علیه رژیم آخوندی کشیده شدسرانجام پس از ماه ها کش و قوس در راهروهای ملل متحد، ایالات متحده از کشیدن مکانسیم ماشه و به تبع آن راه افتادن سیل تحریم ها، عطف به شش قطعنامه شورای امنیت که پاسدار احمدی نژاد آنها را «ورق پاره» خوانده بود، خبر داده است.

سیاست در قبال ایران - برگی در حال ورق خوردنبرگزاری پرشکوه تازه ترین اجلاس بین المللی از سوی مقاومت ایران که در آن بیش از ۳۰ شخصیت سیاسی از دو حزب مهم در آمریکا و همچنین بسیاری دیگر از مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران اروپایی، متفکرین و بویژه خانم رجوی شرکت داشتند، مبین این واقعیت است که اکنون در صحنه داخلی و بین المللی برگی علیه مطامع دیکتاتوری ولی فقیه در حال ورق خوردن می باشد.

ویروس ولایت - سرمایه گذاری های سپاه در ونزوئلادرحالیکه مردم ایران با بحرانی گرانی، بیکاری، افت تولید، رکود اقتصادی و به تبع آن فقر و فلاکت دست و پنحه نرم می کنند، اکنون شاهد هستیم که دیکتاتوری خامنه ای درحال سرمایه گذاری در ونژوئلا بویژه در بخش های نفت گاز، نظامی و یا خانه سازی این کشور، با هدف باز کردن جای پا در آمریکا لاتین می باشد.

رژیم آخوندی - خیز سپاه برای مقابله با قیام


با اوجگیری خشم و تنفر عمومی از دیکتاتوری ولی فقیه و افزایش فعالیت های کانون های شورشی علیه مراکز سرکوب و اختناق که با خود ترس و هراس غیرقابل تصوری را در میان نیروهای زهوار دررفته رژیم پدیدار نموده، اکنون خامنه ای طلسم شکسته دست به بسیج گسترده نیروهای سپاه در شهرهای مختلف کشور زده است.

صفحه5 از323