در فردای دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی به‌دلیل فرماندهی و سازماندهی برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، تمامی ارزیابی‌های کارشناسانه سخن از آن داشتند که این این واقعه، نوک کوه یخ بسیار بزرگتری بنام «شبکه تروریسم» رژیم آخوندی در اروپا می‌باشد.بروز خیزش های مردمی در کشورهای منطقه بویژه در سوریه، عراق و یا طی روزهای اخیر در لبنان که تماما بر محمل هایی مانند فقر، ناعدالتی و فساد استوار شده اند، به یقین دارای یک مخرج مشترک و آن عمق تنفر از دخالت‌های رژیم اخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی را دارند.

صفحه5 از275