به یقین وجود رو به رشد کودکان خیابانی محصول رژیم غارتگر، فاسد و سوداگر ولایت فقیه می باشد که پایه و اساس حاکمیت ضد بشری خود را بر استثمار فرد و بویژه اقشار ضربه پذیر بنا نهاده است.
وجود نمونه هایی مانند کودکان کارتن خواب، کودکان خیابانی و یا کودکان کار اکنون این سوال منطقی را در جامعه مملو از تنفر از رژیم آخوندی، بوجود آورده که بواقع پایان این تونل بحران به کجا ختم خواهد شد.

پس از شکست سنگین ولی‌فقیه ارتجاع در مهندسی نمایش انتخابات و در یک اقدام قابل پیش‌بینی، سرانجام خامنه‌ای از کیسه «جادوجنبل» ولایت، آخوند شاهرودی، از مهره‌های سرسپرده به بیت ولایت را بر مسند «ریاست مجمع تشخیص مجمع نظام» گماشت.

بحران فزاینده بیکاری در حاکمیت فاسد ولی فقیه که به گفته متولیان رژیم به مرز ۷ میلیون رسیده، اکنون به مرحله ای غیرقابل کنترل و بازگشت ناپذیر قدم گذاشته است.

سیستم بانکی از زمان بروی کار آمدن نظام آخوندی در ایران دچار نه تنها اختلالات عظیم، بلکه در روند مخرب خود به بروز بحران‌های متعدد به‌ویژه در وضعیت اقتصادی کشور راه برده است.

صفحه6 از182