ویروس ولایت - سرمایه گذاری های سپاه در ونزوئلادرحالیکه مردم ایران با بحرانی گرانی، بیکاری، افت تولید، رکود اقتصادی و به تبع آن فقر و فلاکت دست و پنحه نرم می کنند، اکنون شاهد هستیم که دیکتاتوری خامنه ای درحال سرمایه گذاری در ونژوئلا بویژه در بخش های نفت گاز، نظامی و یا خانه سازی این کشور، با هدف باز کردن جای پا در آمریکا لاتین می باشد.

رژیم آخوندی - خیز سپاه برای مقابله با قیام


با اوجگیری خشم و تنفر عمومی از دیکتاتوری ولی فقیه و افزایش فعالیت های کانون های شورشی علیه مراکز سرکوب و اختناق که با خود ترس و هراس غیرقابل تصوری را در میان نیروهای زهوار دررفته رژیم پدیدار نموده، اکنون خامنه ای طلسم شکسته دست به بسیج گسترده نیروهای سپاه در شهرهای مختلف کشور زده است.

نوید افکاری مدال «طلا» گرفتولی فقیه جنایت پیشه سرانجام از مردم قهرمان و دلیر شیراز، پایتخت قیام درآبان ۹۸، انتقام گرفت و روز گذشته نوید افکاری را با وجود میلیون ها اعتراض داخلی و بین المللی به جوخه اعدام سپرد.

صفحه6 از324