میراث تاریخی مجاهدین خلق ایران


به آموزگارم و راهبر تاریخی چندین نسل به‌ویژه نسل من و پس از من مسعود رجوی که تماماً زیر هجوم ایدئولوژی ارتجاعی خمینی بودیم اما آرمان ِانسان‌سازِ مسعود، ریسمان نجات‌مان شد و همه وجودمان پاسخ به دعوت رهایی بخش او شد.

همایشی بزرگ در سالگردی پرشکوه


در سالروز تاسیس سازمان مجاهدین خلق، روز گذشته مردم ایران و میلیون ها تن از هموطنان امان در خارج از کشور، شاهد برگزاری گردهمایی بزرگ اشرفیان و خانواده بزرگ مقاومت از طریق شبکه های مجازی بودند.

صفحه7 از324