در دسامبر ۲۰۰۹ تندیس ندا از طرف رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی توسط آقایان ابوالقاسم رضایی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا و رضا اولیا هنرمند و مجسمه ساز برجسته عضو شورای ملی مقاومت به پارلمان ایتالیا هدیه شد.همانگونه که انتظار میرفت سرانجام دیکتاتوری ولی فقیه دست در جیب اطلاعات سپاه نمود و با به قتل رساندن یکی از متهمان فساد در دستگاه قضائیه، واقعیتی بنام «بحران جنگ جانشینی» در درون رژیم آخوندی را به اثبات رساند.

ایالات متحده - حمایت ائتلاف دو حزبی از مریم رجوی


به یقین تازه ترین حمایت قاطع اکثریت نمایندگان کنگر آمریکا از طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی بینه ای بر شکست دگربار سیاست مماشات در راستای استمالت از آخوندها و نیز نشان از جایگاه بدیلی بنام مجاهدین و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان دارد.

صفحه8 از313