تروریسم ولایت - دیپلماسی در جعبه پیتزا


قریب یک هفته به آغاز محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، بدلیل آمریت و عاملیت در ترور نافرجام علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس و از جمله شخص خانم مریم رجوی باقی نمانده است.

خامنه ای قبرستان ها را آباد کرد


با نیم نگاهی به بحران روبه رشد کرونا و افزایش شدید آمار قربانیان اکنون میتوان به وجود بلبشو، سوء مدیریت، بی تفاوتی عامدانه حکومت و نیز فرستادن عامدانه مردم به میدان مرگ در دیکتاتوری ولی فقیه رسید.

صفحه10 از336