اعتصاب گسترده تانکرهای سوخت رسانی پالایشگاه اصفهان در روز چهارشنبه ۲۰ دی،‌ تمامی پمپ بنزین های اصفهان را  به تعطیلی کشاند.