Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

اعتراضات هزاران تن از کشاورزان به جان آمده ورزنه، سرشیادران، اژیه و ... در روز جمعه با حمایت مردم اصفهان ابعادی گسترده تر یافت.

جمعیت انبوه در اعتراض به خودداری رژیم از دادن حق آبه کشاورزان و وضعیت فاجعه بار معیشتی کشاورزان و دامداران در کنار پل خواجو دست به تجمع زدند. و سپس با شعار عزا عزاست امروز زندگی کارگر روی هوا است امروز؛ روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟؛ مسئولین حیا کنید، ریاست را رها کنید؛ در خیابانهای شهر به راهپیمایی پرداختند. آنها همچنین شعار می دادند: کشاورز می‌میرد- صدقه نمی‌پذیرد؛ می‌جنگیم می‌میریم حقآبه پس می‌گیریم. آنها بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: «ما کشاورزان شرق اصفهان خواهان حقآبه هزاران ساله خود هستیم و تا پای جان ایستاده ایم».
معترضان در مسیر راهپیمایی خود در نمایش جمعه این شهر حضور یافتند. آنها در واکنش به اراجیف سخنران نماز جمعه به وی پشت نموده و او را هو کردند و با سر دادن شعار «تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه» دست به اعتراض زدند و مانع سخنرانی وی شدند. تظاهرکنندگان در مسیر حرکت خود هنگام تجمع در مقابل رادیو تلویزیون رژیم شعار می دادند: ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.
اعتراضات کشاورزان ورزنه از ۲۷بهمن شروع شده و از روز ۹ اسفند به تظاهرات در مقابل بخشداری اصفهان دست زدند که با حمایت مردم اصفهان و کشاورزان مناطق شرق اصفهان ابعاد گسترده بخود گرفت

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱۸)