صبح امروز۲۶ اسفند هزاران نفر از کارگران گروه صنعتی ملی اهواز در ادامه اعتراض و اعتصاب خود در مقابل استانداری رژیم در خوزستان تجمع کردند.

کارگران در بیست و پنجمین روز اعتصاب خود پس از تجمع مقابل استانداری رژیم اقدام به راهپیمایی در خیابان منتهی به کیانپارس اهواز حرکت کردند.

تظاهرات هزاران تن از کارگران گروه صنعتی ملی اهواز