Instagram

صبح امروز شنبه ۲۶ اسفند جمعی از بازنشستگان کارخانه لاستیک سازی کیان تایر در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در ایام عید مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شدند

در استان کرمان نیز صبح امروز شنبه جمعی از کشاورزان گندم‌کار فاریاب، در اعتراض به توزیع بذر نامرغوب گندم که موجب خسارت شدید به این کشاورزان محروم شده است؛ مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.