رييس جمهور برگزيده مقاومت به تظاهرات بزرگ ايرانيان در واشنگتن به تاريخ 4شهريور 90 برابر با 26 اوت پيامي فرستاد. خانم رجوي خطاب به شركت كنندگان تظاهرات گفت: ”ياران مقاومت!
خواهران و برادران!
ايرانيان شريف و غيرتمند!
به تظاهرات و اجتماع شما كه قيامي است براي آزادي مردم ايران و دفاع از اشرف مظلوم و محاصره شده و قيامي است عليه يك نام‌گذاري بي‌اعتبار در مورد مقاومت ايران درود مي‌فرستم.

امروز، روز فريادهاي شما براي دادخواهي يك ملت اسير است كه زندگي زير يوغ ديكتاتوري ولايت فقيه را نمي‌خواهد.
خوشا اشرف پايدار كه نمايندگان و مدافعان والايي مثل شما دارد.
و خوشا مردم  ايران كه در وجود شما بالاترين سرمايه‌ها را براي به دست آوردن آزادي و دمكراسي ذخيره كرده است.

هموطنان عزيز!
بيش از يك سال از صدور حكم دادگاه استيناف واشنگتن و دستور آن به وزارت خارجه جهت بازبيني نام‌گذاري عليه مجاهدين، مي‌گذرد. بهاي اين تأخير ناموجه را مردم و مقاومت ايران با خون رشيدترين فرزندان‌شان پرداخته‌اند. زندانيان سياسي ايران همچون علي صارمي كه توسط جلادان خامنه‌اي به دارآويخته شدند و آن 36 قهرمان آزادي در اشرف كه به دستور رژيم ولايت فقيه به شهادت رسيدند، بخشي از اين بهاي خونين است.
از آخوندهاي سفاك تهران تا دولت تحت‌الحمايه آن‌ها در عراق، همه آشكارا همين ليست‌گذاري را پشتوانه مشروعيت خونريزي‌هاي خود معرفي مي‌كنند.
بنابراين مردم ايران از ايالات متحده مي‌پرسند كه چرا جواز  كشتار فرزندان ما را لغو نمي‌كنيد؟
حكم دادگاه واشنگتن كه تصريح كرد وزارت خارجه در جريان نام‌گذاري ترتيبات صحيح يك دادرسي عادلانه را نقض كرده است و هم‌چنين 20 حكم از جانب دادگاه‌هاي اروپا عليه اتهام تروريسم، ديگر جاي هيچ بحثي درباره بي‌اعتباري  اين برچسب باقي نگذاشته است.
اكنون اين نام‌گذاري مفتضح تميز دهندة جبهه مدافعان رژيم از جبهه آزادي و دمكراسي در ايران است.
يك طرف، جبهة ساخته و پرداختة خود آخوندها قرار دارد: جبهه خادمان و ذوب‌شدگان ولايت فقيه، جبهه‌يي از توجيه‌كنندگان  قتل عام زندانيان سياسي، مدافعان اتمي شدن رژيم‌، مخالفان تحريم فاشيسم ولايت فقيه و دلالان مماشات با بانكدار مركزي تروريسم‌ كه براي حفظ مجاهدين در ليست، سينه مي‌زنند. آن‌ها چه با شناسنامه ايراني، چه آمريكايي، همان‌هايي هستند كه در تمام اين سال‌ها سركوب مقاومت مردم ايران را توجيه و براي انهدام اشرف و كشتار ساكنان آن خنجرها را تيز مي‌كنند.
آن‌ها با صدها رشته آشكار و پنهان با نظام ولايت فقيه پيوند دارند و منافع حياتي خود را در موجوديت اين رژيم مي بينند و در هربزنگاهي كه منافع اساسي رژيم به خطر مي‌افتد، عمامه‌ به زمين مي‌كوبند.


در دهه 1930 در ايالات متحده، گروه‌هايي وجود داشتند كه آشكارا از هيتلر و فاشيسم نازي حمايت مي‌كردند.
حالا در ابعادي بسيار كوچكتر، باندهايي هستند كه از فاشيسم مذهبي حمايت مي‌كنند. در حقيقت لباس شخصي‌ها و بسيجي‌هاي آن سوي آب‌ها هستند اما در كسوت محقق و آكادميسين و....
اين است جبهه دفاع از فاشيسم مذهبي.
از آن طرف، به جبهه مدافعان آزادي و دمكراسي ايران، به جبهه مدافعان اشرف بنگريد: هزاران پارلمانتر و شخصيت مدافع حقوق بشر در اروپا و در جهان عرب و شمار كثيري از اعضاي سنا و مجلس نمايندگان آمريكا كه يك نهضت بزرگ جهاني در دفاع از مقاومت آزادي‌ستان ايران شكل داده‌اند. يك اجماع بي‌نظير در برابر بي‌عدالتي 14 ساله عليه مجاهدين و مقاومت ايران.
در آمريكا به خصوص در يك سال اخير همه ديدند كه زير شديدترين فشارها، نمايندگان كنگره با چه شجاعتي از اشرف دفاع كردند و بر برچسب تروريسم خط بطلان كشيدند.
 ده‌ها تن از شريف‌ترين مقام‌هاي ارشد دولت‌هاي دو دهه اخير اين كشور  در كنفرانس‌هاي بين‌المللي متعدد در واشنگتن، بروكسل، پاريس، ژنو، برلين، لندن، و رم با موضعگيري‌هاي صريح، هيچ ترديدي در بي‌اعتباري اين نام‌گذاري باقي نگذاشته‌اند.
سلام بر انصاف و روشن‌بيني آنها كه سمبل‌هاي بزرگ تاريخ آمريكا همچون جفرسون و لينكلن را زنده كرده‌اند.
ديديم كه رژيم آخوندي و باندهاي بي‌مقدارِ هدايت شده از تهران، با چه توحش و سخافتي اين انسان‌هاي والا را هدف حمله و كين‌توزي خود قرار دادند. اما آنها با شجاعت تمام اعتبار و وجهه سياسي خود را در كفة حمايت از اين مقاومت قرار داده‌اند.
ما ايالات متحده را در سيماي همين انسان‌هاي بزرگ منش مي‌بينيم نه سرفرود آوردگان در برابر فاشيسم مذهبي.
آن‌ها آمريكايي  را نمايندگي مي‌كنند كه دمكراسي و حقوق بشر در ايران را لازمه صلح و امنيت جهان و منافع حقيقي مردم آمريكا مي‌داند.
اين است آمريكايي كه در كنار مردم ايران قرار دارد.

هموطنان عزيز!
بيش از 170 روز است كه ياران شجاع و مقاوم شما در برابر ساختمان وزارت خارجه آمريكا تحصن كرده‌اند.
آنها در سرما و گرما و گاه در تمام ساعات شب فرياد دادخواهي ملت ايران را براي حفاظت اشرف و حذف نام‌ مجاهدين از ليست تروريستي به گوش جهان مي‌رسانند.
مي‌خواهم به آن‌ها بگويم كه امروز از اشرف تا شهرهاي سراسر ايران به شما سلام مي‌كنند.
اين مبارزه بي‌امان، اين همه تكاپو و اين شور و عشق بي‌پايان در وجود ساير ياران اين مقاومت در آمريكا، دستاوردهاي مهمي درهمين يك سال اخير به ارمغان آورده است :
-نامه‌هاي 800 رهبر مذهبي و دو هزار كشيش از سراسر آمريكا در حمايت از اين مقاومت،
-برگزاري 13 جلسه استماع در كنگره و سناي آمريكا براي پي‌گيري موضوع حفاظت اشرف و ابطال نام‌گذاري بي‌اعتبار عليه مجاهدين،
-ارائه قطعنامه‌هاي متعدد در كنگره و به خصوص مصوبة ماه گذشتة كميته خارجي كنگره درباره لزوم جلوگيري از جابه‌جايي ساكنان اشرف در داخل عراق و هزاران اقدام سياسي، پارلماني ،مطبوعاتي و اجتماعي كه تحسين همگان را برانگيخته است.
راستي كه اين همه پشتكار  و اين همه فروتني و صميمت‌، هر انساني را به خصوع وامي‌دارد.
سلام بر شما كه افتخار ايرانيد.
در سيماي شما پيروزي محتوم آزادي ايران را  مي‌توان ديد.

 

ياران مقاومت!
آن نيروهاي اهريمني كه خواهران و برادران شما در اشرف را به محاصره درآورده‌اند، مي‌خواهند اشرف و مجاهدان آزادي را به‌محاق‌ببرند و محو و نابود كنند. اما شما اشرف را در اجتماع خود شعله‌ور كرده‌ايد و پرچم آن را به اهتزاز درآورده‌ايد. اين پرچم را هر چه محكم‌تر در دست‌هايتان بفشاريد؛ اين پرچمِ آزادي و دمكراسي در ايران است .
روشن است كه ايالات متحده به خاطر قرارداد خود با يكايك ساكنان اشرف، درتأمين حفاظت آنان به طور خاص مسئوليت دارد.
چنان كه نمايندگان كنگره آمريكا تأكيد كرده‌اند، هر فاجعه انساني كه از اين پس در اشرف رخ دهد، اين دولت آمريكاست كه مسئول آن است.
ما از دولت آمريكا مي‌خواهيم كه به  كنگره و به قانون مصوب  كميته خارجي گوش كند و ايده جابه‌جايي ساكنان اشرف در داخل عراق را به كلي كنار بگذارد.  ما از آمريكا مي‌خواهيم به جاي اين ايده خطرناك، كه نتيجه‌يي جز يك فاجعه انساني بزرگ ندارد، از راه حل اروپا حمايت كند.
كما اين كه از سازمان ملل متحد مي‌خواهيم به وظائف مبرم خود براي تأمين حفاظت اشرف اقدام كند.
هيچ يك از مسئوليت‌ها و تعهدات طرف‌هاي بين‌المللي در قبال اشرف ترديد بر نمي‌دارد.
اما آن‌چه مي‌تواند آن‌ها را براي انجام وظائف‌شان به حركت درآورد، مسئوليت شما اشرف‌نشان‌ها و ياران اين مقاومت است.
هم‌چنان كه مسعود گفته است:« حرف اصلي اين است كه اگر مانند مجاهدان آزادي‌ستان اشرف چون كوه استوار بمانيد و بهاي آنرا هم هر چه باشد بپردازيد، دنيايي به حمايت برمي‌خيزد و بشريت معاصر با ارزشهاي بدون مرز انساني با آزاديخواهي خود در كنار ملت ما قرار مي‌گيرد.  دنياي سياست و تعادل قوا نيز خواه و ناخواه خود را با همين موج تطبيق مي‌دهد».
بله حرف اصلي اين است: نقش و مسئوليت يكايك شما !
و مطمئنم كه در منتهاي عزت و سرفرازي از عهده آن برمي‌آييد.
سلام بر آزادي
سلام بر اشرف
سلام بر مردم ايران و سلام بر يكايك شما