در ادامه تشديد بحران و جدال ميان باندهاي رژيم، آخوند پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل نظام، فاش ساخت اختلاس ميلياردي در استانداري رژيم در تهران هم در زمان استاندار قبلي و هم استاندار فعلي صورت گرفته است. آخوند پورمحمدي كه در واكنش به انكار استاندار فعلي رژيم در مورد اختلاس صحبت مي كرد، گفت: ما هم در زمان استانداري جديد پرونده داريم و هم در زمان استانداري قبلي...هم پرونده ميلياردي داريم و هم پرونده خرد. برخي استان هاي ديگر هم پرونده داشتيم كه در حال رسيدگي است.
رئيس سازمان بازرسي رژيم ، جلوگيري از گسترش دزديهاي نجومي و فساد در ديكتاتوري آخوندي را غير ممكن دانست و افزود: «ساختارها كامل و دقيق نيست و امكان تخلف همچنان وجود دارد. اين طور نيست كه هر چه ما تلاش كنيم و جلوي تخلفات را بگيريم تخلفي صورت نگيرد. چون ساختارها همچنان از نقص هايي رنج مي برد. ..پرونده هاي بزرگ و كوچك همچنان در سيستم بانكي مشاهده مي شود زمينه بروز فساد وجود دارد كه هر روز شاهد اين تخلفات هستيم.