اعتراضات مردمی در شهرهای میهن

خبرگان آخوندی: خمینی به منتظری نوشت شما کشور را به لیبرالها و از کانال آنها به مجاهدین می‌سپارید

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام مجاهدین در سال ۶۷ - تظاهرات در اتاوا

بحران و تشتت شدید در مجلس آخوندی، حملات مهره های خامنه ای به علی مطهری به خاطر نامه اش به آخوند جلاد پورمحمدی از اعضای هیات مرگ خمینی درقتل عام ۶۷

تظاهرات در رم - فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر جنایت علیه بشریت

بیانیه سراسر وحشت خبرگان ارتجاع در هراس از آگاهی عمومی به مظلومیت مجاهدین در پی انزجار فزاینده اجتماعی و محکومیت جهانی حکم خمینی جلاد برای نسل کشی و قتل عام ۶۷

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها