شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد مردم تهران

جمعی از مردم تهران روز سه شنبه ۲۱ دی،  در یک تجمع اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند.

شعار دیگر تجمع کنندگان؛ شریعتی؛ شیرزاد صادقی آزاد باید گردند (علی شریعتی، سعید شیرزاد و آرش صادقی)