تجمع اعتراضی کارگران شرکت شیر پاستوریزه تهران

کارگران شرکت شیر پاستوریزه تهران روز سه شنبه در خیابان ولیعصر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این در تقاطع خیابان ولیعصر- جامی تجمع اعتراضی برگزار کردند، خواستار رسیدگی به مشکلات واحد تولیدی و وضعیت معیشتی خود بودند.
مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی در محل تجمع حضور یافتند و کارگران را متفرق کردند.